نظرسنجی

از چه طریقی با موسسه آشنا شده اید؟
 

ورود به سایتزبان مهرداد

آکادمی زبان مهردادتست بینه PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط administrator   

تست هوش بینه

 

درمیان سازه های مهم شکل دهنده توانمندی های شناختی دانش آموزان ، هوش از اهمیت خاصی برخوردار می باشد . آگاهی از میزان هوشبهر می تواند اطلاعات مناسبی جهت تصمیمات و اقدامات آموزشی مختلف پیش روی دست اندرکاران نظام آموزشی والدین قرار دهد .

 

از طریق اجرای آزمون های هوش می توان اطلاعات گرانبهایی را برای سنجش هوش افراد به دست آورد و معیار های تجربی منطقی را برای شناسایی افراد تیز هوش و کم توان ذهنی به کار برد و به راختی می توان تصمیم گیری های مناسبی را در راستای استفاده از روش های آموزشی ویژه برای کودکان ناتوان یادگیری اتخاذ کرد.

 

تست بینه آخرین نسخه از آزمون استنفورد –بینه می باشد که امروزه به عنوان جدیدترین و کاراترین ابزار موجود جهت سنجش هوش افراد قلمداد گشته و از میزان اعتبار بالایی برخوردار می باشد .

 

این نسخه مجموعه وسیعی از توانمندی های شناختی را از دامنه 2 تا 90 اندازه گیری می کند و پنج عامل کلی تحت عنوان استدلال سیال ، دانش (توانایی متبلور) ، استدلال کمی ، پردازش دیداری –فضایی و حافظه فعال را هم در حیطه کلامی و هم در حیطه غیر کلامی اندازه گیری می کند .( این هوش آزما به گونه ای دقیق برای سنجش کودکان پیش دبستانی ، عقب ماندگی ذهنی و توانمندی های شناختی سطح بالا کارایی دارد .

 

بررسی دقیق عوامل پنجگانه سازنده هوش از نقاط مثبت نسخه نوین هوش آزمای استنفورد –بینه است که اطلاعات کاربردی را برای آزمونگران روان شناختی ارائه کرده و بسته های مناسبی را برای نیاز سنجی دقیق آموزشی و طراحی برنامه های موثر و کارآمد فراهم می سازد .

 

به طور کلی با تاکید بر عوامل تشکیل دهنده هوش در این ابزار جهت ترسیم نیمرخ هوشی هشت هوشبهر استخراج می گردد که عبارتند از :

 

1-   هوشبهر استدلال سیالکه ب کشف روابط علت و معلولی تاکید داشته و معرف توانمندی آزمودنی در ارائه تحلیل ها می باشد.

 

2-  هوشبهر استدلال کمیکه با مفاهیم منطقی در حوزه یاضیات سر و کار دارد و مفاهیم کمی را در بر می گیرد.

 

3-  هوشبهر دانشکه معرف اطلاعات عمومی و خزانه یادگیری های افراد بوده و معلومات آموزشگاهی افراد را بررسی می کند .

 

4-  هوشبهر تجسم دیداری فضاییکه در بر گیرنده قدرت تجسم سازی ، جهت یابی ودرک ابعاد متنوع می باشد و در حوزه مشاغل فنی و عملی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 

5-  هوشبهر حافظه فعالکه معرف به خاطر سپاری توام با تجسم سازی مطالب آموخته شده است و آگاهی از هوشبهر افراد در این حوزه می تواند علاوه بر تاثیر در بهبود فرآیند یادگیری نقش تعیین کننده ای در شناسایی دانش آموزان ناتوان یادگیری ایفا نماید.

 

6-  هوشبهر کلامی

 

7-  هوشبهر غیر کلامی

 

8-  هوشبهر کل